Ere zij Gód…!!
Door de tijden heen gaat het wezenlijke van het Kerstfeest door.
Al eeuwen lang.
Ook dit nieuwe jaar 2020!
En het wezenlijke daarvan zit al in Dé Belófte!
De belofte van de HEERE God aan Abraham: “in u zullen alle volken der aarde gezegend worden!”
In de Blijde Boodschap van de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem is deze belofte, dé Belofte, vervuld.
Ere zij God…
Dat zongen de engelen, nadat de engel des Heren omgeven door de heerlijkheid des Heren de herders ‘grote blijdschap verkondigd hadden’.
Een blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen.
Ja, een blijdschap die álle volken ten deel zou vallen.
Ook wij mogen daarbij horen.
Bij ál die volken, die daarvan hebben gehoord en daardoor aan die belofte déél mogen hebben.
Ook óns is het geschonken, die Blijde Boodschap!
Ons is immers in overvloed verkondigd van Jezus’ geboorte, Redder van zondaren, Redder van u, jou en mij?
Ook ons bereikte het ‘Ere zij God’ van de engelen!
Ook wij werden verlicht met de lichtstralen van het Licht der wereld…
Hebben we Hem ook gezocht en gevonden?
Net als de herders en de wijzen?
Brachten en brengen we Hem onze geschenken?
Ja, het grootste geschenk, ons leven, onze tijd, onze energie, ja ons alles…?!
Is het ‘Ere zij God’ in ons hele leven geworden?
Ís het zo reeds geworden?
Want het was en het is geen vrijblíjvende Blijde Boodschap.
Voor ons eeuwig behoud móet het zo wel worden.
Er zijn, tegenwoordig, mensen die denken en soms zelfs zéggen dat het zónder de Heiland ook wel kan.
Dat het dan ook wel goed zal komen met hen.
We zijn toch goed voor de mensen?
Heel belangrijk, zeker, maar niet genoeg voor de eeuwigheid!
De Bijbel wijst ons maar één Weg, die de Waarheid is en het Leven.
Het eeuwige Leven.
Dat is JEZUS CHRISTUS, en Die geboren, en Die gekruisigd, en Die opgestaan, en Die opgevaren naar de hemel, en Die wederkomt op de wolken terwijl alle oog Hem zal zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben.
Dat Zijn ook Zijn vijanden door alle eeuwen heen..
Voor ons temeer een heerlijk voornemen voor het nieuwe jaar om Hem in het oog te houden, want als het erop aan komt heeft de God van de Bijbel altijd gelijk!
Een heel belángrijk voornemen dus, Hem te blijven zoeken en Hem ons leven te geven.
Dan mag ons gebed zijn, “Heere Jezus, Kind van Bethlehem, Koning der koningen, U wil ik zoeken…! Kom in mijn hart Heere Jezus, amen.”
En wie Hem in die zin echt zoekt, die zal Hem ook echt vinden en ervaren wat Jezus Zelf zegt en belooft: “Ik ben het Licht der wereld. Die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben!”
“Heere, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op heel de aarde!”
Lezen: Lukas 2 vers 9-14

Gedicht… ‘ANNO DOMINI’ (HET JAAR VAN ONZE HERE)
Mijn God, ik ben soms bang voor ’t komend jaar,
Zo bang voor dingen, die zomaar gebeuren,
Ik kom met al mijn vragen, angsten, zorgen lang niet klaar,
Soms voel ik mij gebonden achter stalen deuren.

Mijn God, ik ben zo bang dat nooit de engel komt
Die mij Uw stralend licht zal binnenleiden.
Mijn blijdschap is zo broos, mijn lied verstomt,
Als U mij niet komt redden, wie zal mij bevrijden?
O God, ik ben zo bang, ik ben alleen,
Rondom mij staat het donker, dreigend hoge muren…
En als U komt, waar voert U mij dan heen?
Ik vrees, o God, ik vrees Uw oordeelsvuren….

Vrees niet! Want nóg zend Ik Mijn eng’len neer,
Nooit hoeft een kind van Mij de vreugd van Kerst te derven.
Want voorzeker geboren is Christus, de Heer.
Van Hem mag je zijn, in leven en sterven.
Nel Benschop

ds. G.J. van den Top