‘Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht’

Jesaja 32:1

Het is opmerkelijk dat in Jesaja 32 zowel een tekst staat met betrekking tot het Koningschap van Christus en dus te maken heeft met Zijn hemelvaart als een tekst die gaat over de vervulling van Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest waar het in vers 15 over gaat en waar we de meditatie van DV juni aan zullen wijden.

Hemelvaartsdag zou een feestdag moeten zijn. Toch ervaren velen het niet zo. Ook de discipelen niet die aanwezig waren bij de hemelvaart van Christus. Zij staarden de Here Jezus na, ook toen Hij al niet zichtbaar meer was doordat een wolk hun zicht belemmerde. Twee engelen moesten hen tot de orde roepen en hen wijzen op Jezus wederkomst.

De reden waarom veel mensen hemelvaart niet als een feestdag zien is omdat men niet goed weet wat dit nu eigenlijk te betekenen heeft. Jezus hemelvaart wil zeggen dat Hij naar de Vader in de hemel is gegaan om het koningschap in ontvangst te nemen. Daarna komt Hij terug. Alleen, het duurt nu al bijna 2000 jaar! Waarom duurt het zolang om het koningschap in ontvangst te nemen? Dat komt omdat de vijanden van de Koning eerst tot een voetbank voor Zijn voeten moeten worden gemaakt door de Vader. Tot die tijd moet de Here Jezus zich aan de rechterhand van de Vader stellen. Daarom zegt de Here Jezus ook vlak voor Zijn hemelvaart als antwoord op de vraag van de discipelen of Jezus in deze tijd het koningschap voor Israël gaat herstellen, dat de Vader daarover de beschikking heeft. 2

 

Welke vijanden moeten dan allemaal tot een voetbank voor Zijn voeten worden? Ten eerste moeten de demonische machten die verbonden zijn aan de godsdiensten van deze wereld, geconfronteerd worden met het heilig evangelie. Daarom is de zending ook zo belangrijk. Haar getuigenis tegenover deze machten is: er is maar één Heer, Jezus Christus, door Wie wij moeten zalig worden. Er is maar één weg, één waarheid en maar één leven, namelijk Jezus Christus. Uit alle volkeren worden zo de eerstelingen, namelijk zij die het geloof in Jezus aannemen, verzameld voor het koninkrijk dat komt. Zij zullen straks de vorsten zijn uit onze tekst die mee mogen regeren met Christus naar het recht (dat wil zeggen de grondwet van Christus koninkrijk, de Tien Geboden). Om heel de wereld met het evangelie te bereiken was er veel tijd nodig. Pas in onze tijd zien we dat dit bijna voltooid is.

Als dat klaar is, of bijna klaar is, dan zal ook het tweede tot een voetbank moeten worden: namelijk de vijandschap van Israël tegenover Jezus Christus als de Messias. Ook dat proces is al bezig. De botten zijn weer bij elkaar, het vlees, de huid, de zenuwen, alles ligt op zijn plaats. Alleen de Geest ontbreekt nog maar ook dat zal spoedig in vervulling gaan.

Als dat klaar is dan kan de Here Jezus terug komen op de Olijfberg. Precies zoals de engelen het aan de discipelen voorzegden bij Zijn hemelvaart.

Kijken wij al uit naar die grote dag en bereiden wij ons persoonlijk voor op die grote taak die ons te wachten staat? Geprezen zij Jezus Christus, onze grote Koning in eeuwigheid!

 

Ik zing van Jezus mijn Heiland, van Hem die mijn Koning is.

Prijst Hem die met licht en liefde mij trok uit de duisternis.

O wonderbaar is Zijn bloed dat redde mij.

O wonderbaar, Hij maakte mij van zonde vrij!

JdH 729:1

 

M. Hamminga