———————————————————————————————————

Ds. van den Top neemt een dienst op in onze eigen kerk te Heiligerlee. Deze komt a.s. zaterdag avond op de site onder het kopje: Kerkdiensten gemist op onze eigen website: www.hgwh.nl

Deze diensten blijven 14 dagen op de site staan.

———————————————————————————————————-

Herstarten erediensten.

In het kerkblad van juni is vermeld dat onze overheid

een versoepeling heeft doorgevoerd van de maatregelen

ten aanzien van het coronavirus. Dit betekent dat erediensten

weer, onder bepaalde voorwaarden, mogen worden

opgestart.

 

De kerkenraad heeft daarover in haar vergadering van 4 juni

uitgebreid gesproken. Hierbij hebben we naast de nog steeds

geldende beperkende voorwaarden ook onze plaatselijke situatie

meegenomen.

 

De kerkenraad heeft besloten nog geen definitieve datum te

stellen voor een herstart.

We hebben wel besloten de mogelijkheid te onderzoeken

van het online opnemen en uitzenden van erediensten

op zondag zodat ook zij, die thuis zijn, de diensten kunnen

volgen.

Dit onderzoek is opgestart en zodra dit ingeregeld is willen we

starten met diensten waarbij in eerste instantie alleen de

voorganger, kerkenraad, organist en koster aanwezig zijn.

 

Als dit goed verloopt dan is het vervolg dat ook een beperkt

aantal gemeenteleden de diensten bijwonen. Dit beperkt aantal

heeft te maken met de geldende regel “1,5 m afstand”. Ons

kerkgebouw is er niet op ingericht de gehele gemeente in één

dienst toe te laten. U hoort uiteraard van ons als dit zover is en

hoe wij dat “beperkt aantal” invullen.

In dit kerkblad is een gebruiksplan opgenomen dat is

opgesteld op basis van de beperkende maatregelen en het protocol vanuit de Protestants Kerk Nederland en onze lokale situatie.

Dit plan geldt vanaf het moment van herstarten van diensten.

Gebruiksplan

In het gebruiksplan heeft de kerkenraad vastgelegd op welke

wijze zij het verantwoord acht diensten te houden. Wij houden

ons aan de overheidsmaatregelen en de richtlijnen van het RIVM.

 

Gebruik kerkzaal

Alleen de hoofdingang aan de voorzijde dient als toegang tot de

kerkzaal. Daarbij dient in de entree slechts één toegang tot de

kerkzaal. Bij de ingang zal een dispenser worden geplaatst die

u kunt gebruiken om uw handen te desinfecteren.

 

Gebruik van de garderobe dient te worden vermeden. Er is vol-

doende ruimte uw jas neer te leggen op een stoel naast of voor u.

 

Wij verzoeken u voorafgaand aan en na afloop van de dienst

onderling contact zoveel mogelijk te mijden. Hierbij geldt

uiteraard de “1,5 meter afstandsmaatregel”.

 

De eredienst

De gemeentezang is vooralsnog niet mogelijk omdat dit een

bron van besmetting kan zijn. De kerkenraad is zich zeer bewust

van het gemis van de gemeentezang in de eredienst. De organist

zal de opgegeven liederen spelen.

 

Het beantwoorden van de groet door de ouderling van dienst als

ook het hardop meebidden van het “Onze Vader” blijft achterwege.

 

U wordt verzocht uw eigen Bijbel / liedboek mee te nemen en

deze ook weer mee te nemen naar huis en dus niet onder de

stoel te laten liggen. Er liggen geen liedboeken op de leesplank.

 

Als u gebruik maakt van een kussen op de stoel wordt u verzocht

deze zelf van huis mee te nemen en weer mee terug te nemen.

 

U kunt uw gaven geven bij de uitgang in de vorm van

“schaalcollectes”. U kunt uw giften ook per bank overmaken.

 

Na afloop van de dienst verlaat u de kerkzaal waarbij eerst de

achterste rij de kerk verlaat en zo volgend. Ook hier weer rekening houdend met de “1,5 meter afstandsmaatregel”.

 

Er wordt door de predikant na afloop aan de gemeenteleden

geen handdruk gegeven.

 

Gezinsleden en huisgenoten hoeven zich ten opzichte van elkaar

niet te houden aan de “1,5 meter afstandsmaatregel” maar uiteraard wel ten opzichte van anderen.

 

De bloemengroet wordt nog niet weer verzorgd. Het sturen van een kaart bij verjaardagen/jubilea namens de gemeente blijft

vooralsnog gehandhaafd. Bij de afkondigingen zal deze “kaartgroet” genoemd worden.

 

Overig

Het gebruik van de toiletgroep dient tot een minimum te worden

beperkt. Na toiletbezoek gebruikt u de hygiënedoekjes voor het

reinigen van de toiletbrillen en de deurklinken. Er is één toilet

beschikbaar voor gebruik.

 

Coördinatie

De dienstdoende koster coördineert samen met de hulpkoster(s)

de gang van zaken bij het binnengaan en verlaten van de kerk.

 

Algemeen

De kerkenraad wijst iedereen op zijn/haar verantwoordelijkheid.

Wie zich ziek voelt (of verkouden is) blijft volgens de richtlijnen van het RIVM thuis. Mensen in de risicogroep dienen voor zichzelf te overwegen of ze wel/niet komen. Dit alles is zowel voor uw eigen gezondheid als voor die van uw medebroeder/zuster van groot belang.

 

 

De avondmaalsdiensten staan hieronder vermeld. De kerkenraad

beraadt zich er nog over of en hoe deze op een passende manier

ingevuld kunnen worden als de diensten weer zijn opgestart.

 

 

Avondmaalsdiensten 2020

Voorbereiding             20 september   6 december

Viering                        27 september 13 december 

 


 


Er is niet elke zondagmorgen meer oppasdienst. Alleen op de Avondmaalszondagen

en als er gasten in ons midden zijn met jonge kinderen!


DE KINDEREN IN DE KERK - PLUSGROEP

De plusgroep wordt één keer in de maand gehouden. Kinderen van de basisschoolleeftijd maken in de kerkzaal de dienst mee tot aan de preek en gaan dan naar de kleine zaal waar een, voor kinderen begrijpelijk gemaakt, Bijbelverhaal wordt (voor)gelezen en behandeld. Hierover wordt doorgepraat met de kinderen en nagedacht over hoe ze de bijbelse normen en waarden in de praktijk kunnen brengen. Erna wordt vaak een spel of een werkje gedaan met betrekking op het verhaal. Ook leren ze liederen die in een gezinsdienst in de kerk worden gezongen.
Gastkinderen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom